Hvad er Madoasen?

Madoasen Roskilde er en non-profit organisation, der har til formål at bekæmpe madspild til gavn for miljøet, og hjælpe med billig mad. Vi har samarbejde med flere dagligvarebutikker i Roskilde, hvorfra vi henter overskudsmad hver dag.  

Vi er fødevaregodkendt og kontrolleres efter reglerne for salg af fødevarer. Du kan derfor trygt købe dine varer i Madoasen. Du kan se vores seneste godkendelse her

Alle kan komme ud i en svær situation og få brug for en håndsrækning. Hos Madoasen kan ALLE henvende sig og få en nødpakke, uden at der stilles spørgsmål. Vedtægter


§ 1. Navn og tilhørsforhold

Stk. 1. Foreningens navn er: Madoasen, Roskilde.

Stk. 2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune.


§ 2. Formål

Stk. 1. Madoasen er en almennyttig forening, der har til formål at bekæmpe madspild.

Stk. 2. Foreningen laver oplysningsarbejde om madspild.

Stk. 3. Foreningen modtager overskudsvarer fra butikker i lokalområdet, som formidles til borgere med socialt behov og andre interesserede.

 
§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Enhver, som har interesse i at støtte foreningens formål, og som har betalt det fastsatte kontingent, kan blive medlem af foreningen.


§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Generalforsamlingen kan afholdes online, hvis bestyrelsen skønner, at omstændighederne gør det nødvendigt.

Stk. 3. Adgang til generalforsamlingen har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, samt eventuelle gæster indbudt af bestyrelsen.  

Stk. 4. Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst en måneds varsel via e-mail.

Stk. 5. Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Forpersonens beretning

3. Regnskab

4. Indkomne forslag.

5. Budget, herunder fastsættelse af kontingent

6. Valg af en bestyrelse på 3-5 personer, 2 suppleanter for bestyrelsen, 1 revisor og 1 suppleant for revisor.

7. Eventuelt

Stk. 6. Forslag skal være modtaget af bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Bestyrelsen udsender endelig dagsorden til generalforsamlingen med de indkomne forslag senest 3 dage før afholdelsen.


§ 5. Bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstformand og kasserer og har det overordnede ansvar for foreningens virke.

Stk. 2. Bestyrelsen (eller generalforsamlingen) kannedsætte en eller flere arbejdsgrupper til at varetage forskellige områder af foreningens drift. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 4. Tegningsret for foreningen har forpersonen og kassereren i forening.


§ 6. Økonomi

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 2. Foreningen kan søge aktiviteter finansieret med sponsor- og annoncestøtte samt bidrag fra offentlige/private virksomheder, fonde, øvrige foreninger/institutioner og private personer.

Stk. 3. Foreningens aktiviteter er alene baseret på ulønnede frivillige, og foreningens indtægter går alene til at dække driftsomkostninger.

Stk. 4. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 7. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Indkaldelse sker, hvis et flertal af bestyrelsen eller en tredjedel af medlemmerne ønsker det.

Stk. 2. Indkaldelse skal ske med mindst en uges varsel og med angivelse af dagsorden.


§ 8. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Vedtægtsændringer kræver et flertal på to tredjedele af de fremmødte på generalforsamlingen.

Stk. 2. Hvis der ikke kan opnås to tredjedeles flertal, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Vedtægtsændring kan her besluttes med almindeligt flertal.


§ 9. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og kræver et flertal på tre fjerdedele af de fremmødte medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med almindeligt flertal.

Stk. 2. Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

 

 

Foreningen Madoasen Roskilde er stiftet den 8. august 2021

Vedtægterne er senest revideret 9. marts 2022.